דף הביתמי אנחנואתר קבוצת קליהצטרפות לקלי שוקי הוןכניסה לחשבון האישי שליכניסה למערכת היעוץ המלאהlogin
Skip Navigation Links

תקנון השימוש באתר www.igemel.co.il    ובאתר www.ksh.co.il

תאריך עדכון אחרון 10/4/2007

 

קלי שוקי הון סוכנות לביטוח (2006) בע"מ וקלי שוקי הון שווק השקעות בע"מ, להלן יחדיו: "קלי", הינה בעלת רשיון מורשה לשווק קופות גמל והשתלמות (פנסיוני) מטעם האוצר, ושווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.

 

1.       התקנון

התקנון נועד להסדיר את הזכויות והתחייבויות המשתמשים במערכת ההשוואה, החיפוש וכן השימוש באתרים www.igemel.co.il    ובאתר www.ksh.co.il (להלן: "האתר"). קלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

2.       מטרת המערכת

המערכת מיועדת לאפשר לקהל הגולשים המורשים לקבל מידע השוואתי בדבר ביצועי קופות הגמל, קרנות ההשתלמות תיקי ההשקעות ותוכניות החיסכון וההשקעה (להלן: "המוצרים") של בתי ההשקעות המשווקים על ידי קלי.

 

3.       תנאי השימוש באתר

השימוש במערכת מהווה אישור המשתמש, ללא סייג או הגבלה, לתנאי השימוש המפורטים להלן. לפני השימוש במערכת יש לקרוא בעיון את התנאים שלהלן.

 

א.    מטרת המערכת לספק מידע. אין בה משום מתן ייעוץ לרכישת מוצר ואין להסתמך עליה בכל צורה או דרך שהיא מבלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי מקצוע רלוונטיים. כל העושה שימוש מבלי להיוועץ באנשי המקצוע הרלוונטיים עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.

 

ב.    קלי ממליצה למשתמש במערכת לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, טרם ביצוע בקשה להצטרפות ו/או ביצוע החלטת קנייה של מוצר לעיין בקפידה בכל המידע שמוצג במערכת ובפרט בתנאי השימוש הרשומים לעיל.

 

ג.        קלי רשאית להכניס בכל עת להכניס שינויים ושיפורים במערכת ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותה של המערכת מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, קלי תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, מבלי שיינקטו כנגדה כל צעדים משפטיים.

 

4.       הגבלת אחריות

המערכת והמידע המוצג בה מוצעים למשתמש כמות שהם ללא כל התחייבות, הצהרה, אחריות או מיצג כלשהו מצד קלי בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, השלמות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בה.

 

קלי איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה, ליקוי או כשלים בפעולת המערכת. עם זאת, קלי תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם. קלי, בעליה ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו פועלת המערכת יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אדר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר כאשר הוא משתמש בתכנים ובשרותי המערכת.

 

קלי תעשה מאמץ כפי יכולתה לתת מענה בפרק זמן סביר למשתמשים אשר נרשמו לשירותי קלי, אולם אין בכך משום התחייבות או הסכמה של קלי בפני המשתמש לשווק את כל קופות הגמל ככלל ושל קופות גמל ספציפיות בפרט, בהתאם לבקשתו של הלקוח. כמו כן, קלי תהיה רשאית להציע למשתמש המבקש להצטרף לקופות גמל את אותן קופות הגמל שקלי משווקת.

 

ההטבות ו/או המתנות ו/או המבצעים (להלן ההטבות) אשר יתפרסמו במערכת, הינן פרסום ישיר של מנהלי הקופה ובאחריותם הבלעדית. קלי איננה אחראית על תוקפן, טיבן או אופן יישומן של הטבות אלו בשום אופן שהוא. כל החלטה לביטול ו/או שינוי הטבה כלשהי על ידי מנהלי הקופות מכל טעם תתקבל, מבלי כל חובה לנימוק ו/או הודעה על סירוב זה. כמו כן קלי תעשה כל שביכולתה לודא כי מנהלי הקופות יקיימו את יישום ההטבות כלשונן.

  

5.       פרטיות ואבטחה

הנרשם למערכת מאשר כי כל המידע שמסר באמצעות מילוי טופס רישום לחברה יימסר מרצונו ובהסכמתו המלאה. קלי תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד. קלי מתחייבת כי כל מידע או פרט אחר המזהה את המשתמש לא ימסר לצד ג' לצרכים עסקיים ולמעט מידע לחברות בנות ו/או קשורות אלא אם תידרש לעשות כן על פי דין.

 

6.       נתוני המערכת

השוואת קופות גמל השתלמות וקופות פיצויים: נתוני הבסיס, לרבות התשואות, פרטי הנכסים ופרטים כלליים נלקחים מתוך אתר משרד האוצר www.gemelnet.gov.il והחברה אינה אחראית לאמיתותם ולתקינותם. נתונים חישוביים כגון מדד שארפ, וסטיות תקן וכיוצ"ב, מחושבים על פי הנוסחאות המקובלות.

 

השוואת מסלולי תיקי השקעות: נתוני תיקי השקעות נמסרים על ידי נציג בתי ההשקעות והינם באחריותם. אין באמור בנתונים כדי להצביע על תשואה שהושגה בעבר ו/או שתושג בעתיד.

 

השוואת מסלולי תוכניות חסכון והשקעה: הנתונים נמסרים עלי ידי חברות הביטוח בלבד, והינן באחריותן הבלעדית.

 

7.       זכויות יוצרים והגנת קניין רוחני, בעלות ושמירה על זכויות

כל נתוני המערכת לרבות זכויות השימוש ההפצה הציטוט הינן רכושה הבלעדי של קלי ואין לעשות באתר שימוש מסחרי כלשהו ללא אישורה המפורש, מראש ובכתב של קלי. 

 

8.       ברירת דין וסמכות שיפוט

התקנון וכל הקשור במערכת נמצא בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין משתמש ו/או גולש במערכת לבין קלי בשל פעילות באמצעות המערכת תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

 

9.       פרשנות

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר ו/או נקבה ו/או יחיד ו/או רבים נעשה מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה השימוש בגוף ראשון, נעשה הדבר בשמה של קלי.

 

לקבלת מידע נוסף ללא תשלום / קביעת פגישה עם משווק גמל מורשה ללא תשלום אצלך בבית לחץ כאן.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פיננסי, המתחשב בצרכיו הספציפיים של כל אדם. קלי שוקי הון עשתה כמיטב יכולתה על מנת להביא את הנתונים כמות שהם. השימוש בנתונים יעשה רק לאחר קבלת ייעוץ מקצועי מהמורשים לכך ומי שאינו עושה כן, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.
לקבלת יעוץ חינם
שם:
טלפון:
אימייל:


כניסה לחשבון האישי שליאודותשירותיםקבוצת קלי דרושים עזרה כתוב לנו תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לחברת קלי שוקי הון גמל והשקעות I רח' המסגר 12 , תל-אביב. טל: 03-7919200 פקס: 03-7919244